Boomcertificaat, Boom en Lidmaatschap

 1. Met het insturen en ondertekenen van het Inschrijfformulier koopt u een Boomcertificaat. Dit certificaat kan alleen door de Stichting Gedenkbos Asten worden uitgegeven.
 2. Een boomcertificaat geeft recht op het kiezen van een soort boom uit de bomenlijst van de Stichting Gedenkbos Asten.
  1. De bomenlijst staat op het inschrijfformulier
  2. Het Bestuur beslist welke bomen op de lijst gekozen kunnen worden. Deze keuze is onder andere afhankelijk:
   1. Van de bodemkwaliteit van het plant gat,
   2. De al geplante diversiteit aan bomen,
   3. Eventuele wettelijke bepalingen die bepalen dat landschapselementen behouden moeten worden.
   4. Andere boomsoorten behoudens die op het inschrijfformulier mogen niet geplant worden 
  3. Het Bestuur beslist waar de boom geplant gaat worden middels toewijzing van een boomnummer en een bijbehorend plant gat.
   1. Het plant gat wordt vastgelegd ook via PPS coördinaten.
 3. Een boomcertificaat kan worden gekocht door
  1. Een natuurlijk persoon, handelend namens zich/haarzelf of als vertegenwoordiger van een groep natuurlijke personen (familie, vrienden etc.)
  2. Een bedrijf
 4. Met het certificaat verkrijgt u geen recht van eigendom op de boom.
  1. Het eigendom komt en blijft in handen van de Stichting
 5. Naast het verkrijgen van het certificaat bent u verplicht een lidmaatschap aan te gaan met de Stichting. U of uw bedrijf wordt hiermee Bosvriend
  1. Het certificaat is gekoppeld aan het lidmaatschap.
  2. Het certificaat is overdraagbaar aan derden
   1. Het lidmaatschap gaat automatisch over aan deze derde
   2. U bent verplicht tijdig te melden aan wie het certificaat is/wordt overgedragen.
   3. Met het overdragen van het certificaat verplicht de overnemer zich aan de dan geldende voorwaarden (met name lidmaatschap)
 6. Voor een Bosvriend wordt de zorg en het basis onderhoud van de boom verzorgd door de Stichting:
  1. De boom wordt in conditie gehouden en verzorgd. 
  2. Bij het planten zal er een onkruidvrije boomspiegel met schors worden aangelegd en de bomen zullen op de juiste tijd gesnoeid worden. 
   1. Voor het onkruidvrij houden van de boomspiegel zal de bosvriend zelf zorgen.
  3. Bij hete zomers/weinig regenval vragen wij de Bosvrienden hun verantwoordelijkheid te nemen de boom zelf tijdig te bewateren.
   1. De Stichting zal via Social Media of via Nieuwbrieven Bosvrienden hierop attenderen
 7. De Stichting verplicht zich tot herplant van een boom als deze wegens brand, stormschade of door afsterven zodanig beschadigd is dat van normale groei of herstel geen sprake is of kan zijn.
  1. Een herplant wordt tijdig gecommuniceerd met de bosvriend
   1. Hij/zij hebben de keuze om de herplant zelf te doen of te laten doen door de Stichting.

Kosten en Betaling

 1. De prijzen voor een certificaat worden jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.
  1. De prijzen staan vermeld op het inschrijfformulier
  2. De prijzen kunnen verschillen per boom en per natuurlijk persoon/bedrijf.
 2. Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld:
  1. De lidmaatschapsgelden staan vermeld op het inschrijfformulier
  2. Het lidmaatschapsgeld verschilt per natuurlijk persoon of bedrijf.
  3. Het lidmaatschapsgeld kan door het Bestuur worden aangepast, minimaal met de wettelijke jaarlijkse indexering
 3. De bijdrage voor het Boomcertificaat dient zo snel mogelijk zelf te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer zoals vermeld op het inschrijfformulier.
  1. Betaling dient uiterlijk 2 weken voor de aangekondigde plant dag te worden voldaan.
  2. Bij niet tijdige betaling houdt het Bestuur het recht voor om het Certificaat niet te overhandigen en de boomplant te weigeren.
 4. Het lidmaatschapsgeld dient jaarlijks te worden betaald.
  1. Wordt voldaan middels automatische incasso via het op het inschrijfformulier opgegeven bankrekeningnummer
  2. Met tekenen van het inschrijfformulier geeft men een machtiging af voor het automatisch incasseren.
 5. Bij het niet nakomen van de jaarlijkse betaling, heeft:
  1. de Stichting de mogelijkheid om over te gaan tot (minnelijke) incasso en het opvoeren van wettelijke incassokosten (conform WIK).
  2. Het lidmaatschap op te zeggen, minimaal na 3 maanden na de vervaldatum van de verplichtte betaling.

Verpersoonlijking

 1. De Stichting staat alleen verpersoonlijking toe door middel van een gedenkplaat die voldoet aan de vereisten zoals vermeld op de site en in deze voorwaarden:
  1. De gedenkplaat mag niet groter zijn dan 30cm bij 20cm (A4 formaat)
  2. Er mag geen foto op het bord worden gegraveerd of geplakt
  3. De gedenkplaat wordt bevestigd aan een apart daarvoor bestemde paal en wordt niet aan de boom bevestigd.
 2. De bosvriend/houder van het boomcertificaat is verantwoordelijk voor de tekst op de gedenkplaat. Men dient rekening te houden met de omgeving en het karakter van een bos.
  1. Hiervoor kunnen wettelijke beperkingen gelden.
 3. Illegaal en/of aanstootgevende of niet binnen de regels passende aangebrachte gedenkplaten worden door de Stichting verwijderd.
  1. Dit gebeurt na tijdige communicatie vanuit het bestuur aan de bosvriend.
 4. Het is niet toegestaan de aangewezen boomspiegel:
  1. Te vergroten, meer ruimte hiervoor vrij te maken
  2. Te voorzien van zelfgekozen sierbeplanting
 5. Het is toegestaan om voor een periode van 1 maand NA de boomplant dag
  1. Persoonlijke kleine herinneringen in de boom of op de boomspiegel te plaatsen
   1. Deze dienen door de bosvriend zelf verwijderd te worden
   2. De Stichting behoud het recht voor om allerlei type herinneringen na deze maand te verwijderen na communicatie met de bosvriend.

Overige bepalingen

 1. As verstrooiing en -begraving is op het hele perceel toegestaan. 
  1. Het begraven van as urnen is niet toegestaan.
  2. Het Gedenkbos is niet bedoeld als (natuur) begraafplaats
 2. Het plaatsen van brandbare artikelen als kaarsjes of waxinelichtjes evenals andere voorwerpen die brandgevaar opleveren voor het bos of de omgeving zijn ten strengste verboden.
 3. Situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur met inachtneming van de geldende (wettelijke) voorschriften c.q. de statuten van de Stichting Gedenkbos Asten.

Versie: Januari 2021